Връзка

Думата връзка в българския език е съществително нарицателно име от женски род, тип 41. В единствено число се пише като връзка, членувано - връзката. В множествено число се пише като връзки с членувана форма връзките. Значенията на думата са много разнообразни и силно зависят от контекста, в който тя се употребява. В много случаи може да се получат двусмислици и откровено конфузни ситуации, тъй като в българския език малко думи имат толкова разнообразен смисъл. Значенията на термина връзка са следните:

 1. Къса връв или тънка ивица от плат, кожа, лико и други подобни, която се използва за завързване, свързване или увързване на нещо

 2. Няколко еднакви, еднородни предмета, свързани заедно - например връзка магданоз означава стръкове от това растение, свръзани в основната си част като конец

 3. Простонародно значение - вързоп, пакет, бохча. Донякъде се припокрива със значението от точка 2

 4. Значение в анатомията - драва съединителна тъкан, която свързва отделни органи или части от скелета на човек, животно или птица

 5. Нещо, което обединява отделни хора или групи от хора, като създава общност, взаимно разбирателство, вътрешно единство между тях, прави ги близки

 6. Отношение между две неща, което създава взаимна зависимост, обусловеност

 7. Последователност, системност, съгласуваност (на мисли, изложения и др.)

 8. Поддържане на взаимни близки отношения между лица; контакт // Поддържане на отношения между лица, които участват в някакво общо дело, борба и под.; контакт. Контакт, свързване с някого, обикновено посредством телефон, телеграф и под. // Техническа възможност за осъществяване на такъв контакт

 9. Превозно средство, с помощта на което се осъществява или улеснява контакт между хора, населени места

 10. Лице, което осъществява контакт между отделни части на някаква организация, обикновено по време на военни действия

 11. Обикновено мн. Взаимно общуване между хора, изразено в роднински, приятелски, делови и под. отношения

 12. Любовни отношения, любов

 13. Само мн. Близки отношения и познанство с влиятелни лица, на чиято подкрепа, покровителство може да се разчита // Ед. и мн. Разг. Близко или познато лице, с помощта на което може да се постигне някаква цел, да се осъществи някакво намерение. Това, което свързва, обединява в едно цяло частите на еднородно нещо

 14. Техн. Приспособление, което споява, скрепява частите на нещо

 15. Хим. Съединение на валентните електрони на елементите в двойки, които принадлежат едновременно на външните орбити и на двата атома.Физическа връзка: Това може да се отнася до физическо съединение или свързване между два или повече обекти. Например, електрическите кабели създават връзка между електрическо устройство и източник на захранване. Междуличностна връзка: Този вид връзка се отнася до връзките между хора. Това могат да бъдат приятелски, семейни или романтични връзки. Зависимост или връзка между факти или явления: Това може да бъде използвано, когато се говори за връзка между различни събития, факти или явления. Например, в науката се изучават връзките между различни явления и процеси. Свързаност или асоциация: Този смисъл се използва, когато говорим за асоциации или връзки между идеи, понятия или факти. Например, може да се говори за връзка между образованието и икономическия успех.

Гласови (гласни) връзки. Анат. Две еластични ленти, обвити със слизеста ципа, разположени на вътрешната повърхност отстрани на гръкляна, които от издишната въздушна струя трептят и се получава звук, глас. ◊ Гореща връзка. Публ. Много близки делови отношения, контакти между две лицo обикновено с публична известност. ◊ Топла връзка Архит. Съединителен коридор между две сгради, по който се преминава от едната в другата без излизане навън // Прен. Тесен, близък контакт, връзка или сътрудничество // Прен. Някой или нещо, което свързва, обединява определени лица, институции и под. или осъществява контактите между тях. > Във връзка с. Разг. По повод на, по причина на нещо. Синоними сноп, вързоп, възел, пакет вратовръзка съюз, познанство, общуване, сношение, приятелство, близост, досег, контакт окови, вериги, железа мост, съединение, звено, отношение, съответствие съгласуемост, логичност, причинна връзка, обусловеност, взаимозависимост, общност спойка, споеност, свързаност асоциация верига, скоба, греда допир, съприкосновение брънка, свръзка куп другарство наръч, ръкойка свързване, монтиране сглобка, муфа сношение общуване става, място на съединяване Сродни думи Производни думи