Цел

В бизнеса целта (на английски език goal) представлява идеалният резултат, желаното състояние, за което постигане се предприемат определени действия. Понятието е ключово за стратегическото управление и за управлението на проекти. В теорията на стратегическия мениджмънт целта е производна на мисията и визията на дадената организация или проект. В англоезичната литература се прави разграничение между goal (дългосрочна цел) и objective (краткосрочна цел). В българския език подобно разграничение не съществува. Краткосрочната цел обикновено е много по точно зададена и постигането ѝ може да се измери с ясни (често числени) критерии. Дългосрочната цел в повечето случаи е едно абстрактно понятие и понякога дори се припокрива с понятието идеална цел. Организация с идеална цел е такава, която преследва и насърчава върховните идеали и принципи, които смята за най-важни и полезни за обществото или за света като цяло. Тези идеали и цели могат да варират в зависимост от контекста и видът на организацията. Например някои организации могат да имат идеална цел да помагат на нуждаещите се, като предоставят храна, здравни грижи или образование в бедни райони. Други организации може да имат за цел опазването на околната среда и борбата срещу изменението на климата. Трети организации може да се стремят към постигане на мира и разбирателството между различните култури и народи. Важно е да отбележим, че идеалната цел на организацията не винаги може да бъде постигната напълно или веднага - всъщност ако би могла да бъде постигната бързо, тя всъщност не би била идеална цел, а краткосрочна реална такава. Обикновено организациите работят за постепенното постигане на тези идеали, използвайки различни стратегии и дейности.

Идеалът представлява абстрактна концепция, която обикновено се отнася до най-високите или най-желаните ценности, качества или стандарти, към които човек или цялото общество стремят да се придържат. От чисто философска гледна точка понятията идеал и идеална цел се припокриват почти напълно, поради което и идеалът като понятие и концепция се разглежда именно в тази секция на нашия сайт. Идеалът може да включва морални, етични, културни, социални или лични аспекти. Идеалите служат като ориентир, който насочва действията и усилията ни към постигане на най-доброто възможно състояние или резултат (цел). Те ни вдъхновяват да преследваме по-добро образование, да стремим към справедливост, да изразяваме себе си през творчеството или да работим за подобряване на света. Идеалите могат да се различават при различните хора и култури. Например, за някои идеалът може да бъде личната свобода и самореализация, докато за други може да бъде социална справедливост и равенство. Те могат да се променят и развиват с течение на времето, в съответствие с променящите се ценности и виждания на обществото. Важно е да отбележим че идеалите могат да бъдат недостижими в пълнота, но те служат като мотивираща сила, която ни насърчава да се стремим към по-добро и по-високо ниво на съществуване и постижения. Според много философи идеалът затова е идеал, защото е непостижим - важно е не самото достигане на идеала, а усилията, които човекът полага за постигането му. В една популярна песен на състава Аеросмит се казва "Life's a journey, not a destination". Тук авторът на тази секция се замисли за неговия собствен идеал - шестица по български и литература в пети клас. Този идеал така и не беше постигнат, но по пътя към него беше завоювана заветната тройка.

На български език думата цел може да има няколко различни значения:

 1. Цел като намерение или задача

 2. Целта е това, което желаете да постигнете или към което се стремите. Това може да бъде нещо конкретно, като постигане на определена професионална позиция, завършване на образование, създаване на семейство и т.н.

 3. Цел като мишена или обект, върху който е насочено действие - например, стрелецът може да има за цел да уцели мишена.

 4. Цялост или запазване на нещо в непроменено състояние - целостта на физически обект означава, че той не е повреден или разрушен.

 5. Физически обект, който се използва в спорт или игра, към който се стреми да се насочи действието или да се уцели. Примери за това са мишена при стрелба, футболна врата и други. Дори футболният термин гол (вкарване на топката във вратата на противниковия отбор) произхожда от английската дума за цел - goal

 6. Метафорично значение, което означава предмета, към който е насочено вниманието или усилията на човек. Това може да бъде идеал, предизвикателство или обект на желание. Например, може да кажем, че нашата цел е да бъдем щастливи, да постигнем успех или да помогнем на другите.

Видове цели:

 1. Доходност - свързани с реализираната печалба за година период

 2. Пазарни - свързани с насоченост на продукта

 3. Ресурсни - финанси, материални, подобряване на качеството на човешките ресурси

 4. Иновационни - свързани с разработката на нови технологии

 5. Социална отговорност - влиянието на фирмата върху обществото, осигуряване на различни социални придобивки на хора с увреждания, стари хора и изобщо такива в неравностойно положение

 6. Екологични - подобряване на производствените процеси, така че да се консумира по-малко енергия, да се отделят по-малко вредни емисии и като краен резултат - да се замърсява минимално околната среда

 7. Производителност на труда. При нормални условия и адекватен мениджмънт производителността на труда във всяка една компания расте линейно или дори експоненциално - независимо от сектора и предмета на дейност на компанията. Това се дължи на множество фактори - усъвършенстване на средствата за производство, натрупване на опит от страна на екипа на компанията, разширяване на контактите и клиентската база данни и много други. Така постепенно намаляват разходите, свързани с дейността на компанията. При наличие на конкурентна среда това по естествен път води до намаляване на цената на крайния продукт - независимо дали той е стока или услуга. Поради това дефлацията е до голяма степен нормален процес, стига паричната политика на правителството на съответната държава да бъде разумна. За съжаление в повечето държави през последните години паричната политика е рискова и неразумна - емитира се парична маса без реално покритие, което в крайна сметка силно повишава инфлацията

Съществува взаимодействие между целите на компанията и целите на проекта. Целите на компанията включват: висока производителност, ръст, стабилност и др. За съпоставка целите на проекта може да включват: време, работа, доставки, стойност, експлоатация.