Резултат

Думата резултат в българския език е съществително нарицателно име от мъжки род. Означава конкретен точен факт, сведение, положение, състояние, получени, достигнати в края на някаква работа, дейност, изследване или процес. Възможно е също така да означава явление, което е породено, причинено от предхождащо го явление, следствие или последствие. В областта на спорта резултатът е показател за съотношение на силите между участници в състезание. Изразява се в точки, голове, време, разстояние и други.

В преносен смисъл резултат означава полезно, желано постижение, успех и като значение почти на 100 % съвпада с думата цел. В много други случаи, повече в пряк смисъл думата резултат се използва за описване на последиците или изхода от дадена дейност, състояние или процес. Това може да бъде постигнатият резултат след извършване на определено действие или изследване, крайният резултат от спортен мач, изходът от изпит, резултатът от научен експеримент и т.н. Резултат е термин, който обикновено се използва за да опише какво се получава или какво се постига след извършване на дадена дейност или когато се достигне краен етап от процес или действие. Той може да бъде положителен или отрицателен в зависимост от контекста и желания резултат.